Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

 

Tämä on Suomen Musiikkikonsultit Oy:n/LauluAvaimen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 28.04.2018. Viimeisin muutos 27.05.2018.

 

  1. Rekisterinpitäjä

Suomen Musiikkikonsultit Oy, Halkosuonkuja 6, 00660 Helsinki

 

  1. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö 

Raimo Päiväläinen, raimopaivalainen@gmail.com, 0400-592346

 

  1. Rekisterin nimi

LauluAvaimen asiakasrekisteri.

 

  1. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu, joka perustuu asiakassuhteeseen.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, laskuttaminen, mahdolliset perintätoimet sekä yleinen asiakassuhteen ylläpito.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

 

  1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat henkilön nimi ja yhteystiedot. Yhteystietoja ovat puhelinnumero, sähköpostiosoite ja postiosoite. Henkilötunnus tarvitaan laskutuksen ja mahdollisen perinnän vuoksi.

Henkilötiedot säilytetään rekisterissä vähintään asiakassuhteen ajan.

 

  1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta hänen ilmoittautuessaan kurssille tai tunnille tai muuhun LauluAvaimen järjestämään tilaisuuteen.

 

  1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

  

  1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Suomen Musiikkikonsultit Oy huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

  1. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

  1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).